Familjerätt

Vårdnad

Är föräldrar överens kan de begära att enskild vårdnad övergår till gemensam vårdnad genom gemensam anmälan till Skatteverket. Har de gemensam vårdnad men vill ha enskild vårdnad kan de skriva ett avtal hos Socialtjänsten om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.
Gemensam vårdnad innebär att alla viktiga juridiska beslut som t.ex. val av skola och begäran av pass måste begäras av båda vårdnadshavarna. De flesta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn men för att det ska fungera även efter en separation, krävs samarbete mellan vårdnadshavarna och förmåga att se och tillgodose barnens behov före sina egna.
När detta inte fungerar brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna. Därefter brukar jag råda min klient att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, om det inte finns våld eller hot mellan parterna. Kommer parterna ändå inte fram till en lösning kan frågan få överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
När jag företräder dig angående vårdnad, blir jag ditt ombud och för detta kommer jag att behöva en fullmakt från dig.

Boende

Barn kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller också bo växelvis. Är vårdnadshavarna överens kan de skriva ett avtal om detta hos Socialtjänsten, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.
Är parterna inte överens brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna. Därefter brukar jag råda min klient att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, om det inte finns våld eller hot mellan parterna. Kommer parterna ändå inte fram till en lösning kan frågan få överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
När jag företräder dig angående boende, blir jag ditt ombud och för detta kommer jag att behöva en fullmakt från dig.

Umgänge

De flesta barn har behov av ett umgänge med den förälder de inte bor stadigvarande med. Behovet varierar beroende av barnets individuella särdrag, barnets ålder och förälderns förmåga. Är vårdnadshavarna överens om umgänget kan de skriva ett avtal om detta, vilket om det godkänns och undertecknas av Socialtjänsten, gäller som en dom och är verkställbar på samma sätt.
Är parterna inte överens brukar första steget vara en rådgivning för att belysa både rättigheter och skyldigheter mot barnen och mellan föräldrarna. Därefter brukar jag råda min klient att försöka med samarbetssamtal, via socialtjänsten, om det inte finns våld eller hot mellan parterna. Kommer parterna ändå inte fram till en lösning kan frågan få överlämnas till rätten för avgörande. Vägledande för rätten ska vara barnens bästa.
Att avtalet eller domen är verkställbar innebär att den går att genomdriva med stöd av t.ex. vite om den ena parten inte följer avtalet och verkställigheten inte strider mot barnets bästa.
Jag hjälper dig med rådgivning, kontakt och förhandling med motpart eller motpartsombud samt vid en process i rätten.
När jag företräder dig angående umgänge, blir jag ditt ombud och för detta kommer jag att behöva en fullmakt från dig.

Underhåll till barn

Jag kan hjälpa till att räkna ut vilket underhåll den förälder som inte bor med barnen ska betala samt även via boendeföräldern, föra barnets talan i förhandling med motpart eller i rätten om inget samförstånd uppnås.
När jag företräder dig angående underhåll, blir jag ditt ombud och för detta kommer jag att behöva en fullmakt från dig.

Kvarsittanderätt

I samband med separation kan frågan om vem av parterna som ska sitta kvar i det gemensamma hemmet uppstå, varvid jag kan föra min klients talan vid förhandling eller i rätten.
När jag företräder dig angående kvarsittanderätt, blir jag ditt ombud och för detta kommer jag att behöva en fullmakt från dig.

Bodelning m.m.

Övrig ekonomisk familjerätt hänvisar jag till kollegor med stor erfarenhet av dessa frågor.

Kommentarer inaktiverade för Familjerätt

Comments are closed.